УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөрөгцөгт ус халиагуур боомт


ski-jump spillway


водосливная плотина с уступом

Зураг