УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөлүү огтлолт, дээд налуугийн талс хөшөөст гаргалгаатай ус халиагуур


ogee spillway with corbel


водослив практического профиля с консольным выступом у верховой грани

Зураг