УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөлүү огтлолт, вакумгүй ус халиагуур


ogee (weir) crest


безвакуумный водослив практического профиля

мөлүү огтлолт, вакумгүй ус халиагуур


nappe-shaped spillway


безвакуумный водослив практического профиля

мөлүү огтлолт, вакумгүй ус халиагуур


ogee spillway


безвакуумный водослив практического профиля

Зураг