УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

муруй дүрст давалгаа намжаагуур


breakwater with corner


волнолом ломанного очертания (в плане)

Зураг