УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

модон хайрцганд чулуу дүүргэсэн далан


timber-crib groin


деревянная ряжевая буна

Зураг