УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

модон нягтруулга (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


timber stop


деревянное уплотнение

Зураг