УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

модны агуулах


timber basin


лесохранилище

Урсгаж авчирсан модыг хөвүүр холбогоор хашиж хадгалах усан тохой.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.152

Зураг