УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мод урсгах хашлага


drift floating lane


молепровод

Модыг голын нэг эргийг дагуулан чиглүүлж урсгахын тулд голын уртын дагуу байгуулсан хашлага байгууламж бүхий хэсэг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.152

Зураг