УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мод саллан урсгах ховил


timber flume


лесосплавной лоток

Тал тойрог, гурвалжин, дөрвөлжин, трапеци хэлбэрийн задгай хөндлөн огтлолтой усан замын байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.150

Нэмэлт тайлбар

Өндөршлөөрөө тухайн байгууламжаас дээш орших усны эх үүсвэрээс усаар хангагдах бөгөөд мод урсган зөөвөрлөх зориулалттай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.150
Зураг