УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мод ачих, буулгах зогсоол


timber trade port


лесной порт

Долгионы нөлөөнөөс унаган тогтолцоороо буюу тусгай байгууламжаар хамгаалагдсан усан тохойд байрлалтай байгалийн болон хиймэл нуур, гол мөрний эрэг орчим газар.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.149

Нэмэлт тайлбар

Усан тохой нь сал орох, гарах усан замуудтай байхын гадна, мод, модон материал ачих буулгах зориулалтаар төхөөрөмжилсөн байна.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.149
Зураг