УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

механик хөргүүрт цамхаг


mechanical (-draft) cooling tower


вентиляторная градирня

Зураг