УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

метантенк


methane tank


метантенк

Бохир усны тунашны органик хэсгийг хүчилтөрөгчгүй орчинд бактери ба бусад бичил биетийн тусламжтайгаар биологийн аргаар исэлдүүлэн боловсруулах хүчитгэсэн төмөр бетон ган.

Эх сурвалж: MNS 6279:2011 2012 он

A reinforced-concrete reservoir for biological processing (fermentation) of the organic portion of solid sewage by means of bacteria and other microorganisms under anaerobic conditions.

Source
Нэмэлт тайлбар

Метантенк нь цилиндр эсвэл тэгш өнцөгт хэлбэрийн сан, ёроол нь конус хэлбэртэй, дээд хэсэгтээ хий хуралдах зайтай, битүү байгууламж байна.

Зураг