УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

метал шпүүнтэн үүр


gabion (fr.)


ячейка из металлического шпунта

Зураг