УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мембранан шүүлтүүр


membrane filtration


мембран фильтрация

Тодорхой хэмжээний нүх бүхий шүүлтүүрээр шингэнийг шүүж бичил биетэнг (чөлөөт бус нян) оролцуулан жижиг хатуу хэсгийг шүүн авах, зайлуулах арга.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг