УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мелиорацийн хосолмол систем


dual purpose amelioration system


мелиоративная система двойного действия

мелиорацийн хосолмол систем


dual purpose amelioration system


мелиоративная система двойного действия

Хөрсний илүүдэл чийгтэй үед түүнээс ус зайлуулах ба ургамлын үндэс амьдрах орчинд чийг дутагдах үед усалгаа хийх давхар зориулалт бүхий усны болон бусад туслах барилга байгууламжийн цогцолбор.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.148

Зураг