УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

машины заал (УЦС)


turbine house


машинный зал ГЭС

Зураг