УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мал услах радиус


drinking place service radius


радиус водопоя

Усжуулагдсан бэлчээр дэх хоёр уст цэгийн хоорондох зайны хагас.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.146

Нэмэлт тайлбар

Бэлчээрийн радиус нь уст цэгт мал хүрэхэд зүдрэхээргүй, малын ашиг шимд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй байхын гадна, уст цэг хоорондын хүлцэх зайнаас хэтрэхгүй байвал зохино.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.146
Зураг