УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

конусан сорох хоолой


conical draft tube


коническая отсасывающая труба

Зураг