УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

конус хаалт


cone valve


конусный затвор

конус хаалт


hollow-jet valve


конусный затвор

Зураг