УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

коллектор


transverse drain


коллектор

коллектор


transverse drain


коллектор (собиратель)

Хатаалтын системийн тохируулах байгууламжуудаас ус цуглуулан зайлуулах далдалсан яндан хоолой буюу ил шуудуу.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.451

Зураг