УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

капсул усан турбин


bulb (-type) turbine


капсульная гидротурбина

Зураг