УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

камерийн ус юүлэх, дамжуулах хонгил (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


discharge culvert


водопроводная галерея опорожнения камеры

Зураг