УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

камерийг дүүргэх ус дамжуулах хонгилын хаалт (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлэг)


filling valve


затвор водопроводной галереи наполнения камеры

Зураг