УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

камерийг дүүргэх ус дамжуулах хонгил (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлэг)


flooding sluice


водопроводная галерея наполнения камеры

камерийг дүүргэх ус дамжуулах хонгил (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлэг)


water feed sluice


водопроводная галерея наполнения камеры

Зураг