УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

камер (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


box


камера

Зураг