УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

камер дүүргэх ус дамжуулах хонгил (док, усан онгоцны тэнцүүлгийн)


filling culvert


водопроводная галерея наполнения камеры

Зураг