УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

их цуглаагуур (коллектор)


main drain


коллектор магистральный (главный коллектор)

Хэд хэдэн цуглаагуураас ус хүлээн авах зориулалтын суваг буюу ус дамжуулах хоолой.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.141

Зураг