УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ирмэг (ус халиах боомтын төгсгөлийн хамарласан ирмэг)


deflector sill


носок

Зураг