УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

индүүдэн нягтруулсан асгаасан боомт


dry-rolled fill dam


земляная насыпная плотина с уплотнением укаткой

Зураг