УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

индүүдэж нягтруулсан шороон боомт


rolled embankment dam


земляная плотина с уплотнением укаткой

индүүдэж нягтруулсан шороон боомт


rolled-fill dam


земляная плотина с уплотнением укаткой

Зураг