УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

илүүдэл ус халиагуур


waste water spillway


холостой водослив

Зураг