УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

илүүдэл гаргах хавхлага


overflow valve


перепускной клапан

Зураг