УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил яндан хоолой


exposed pipeline


трубопровод, уложенный на поверхности

Зураг