УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил уст цэг


water body


водный обьект

ил уст цэг


water object


водный обьект

Зураг