УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил усан цахилгаан станц


outdoor powerhouse


ГЭС открытого типа

ил усан цахилгаан станц


outdoor powerhouse


ГЭС открытого типа

Төхөөрөмжийн тусгай тасалгаагүй бөгөөд угсралтын кран нь гадаа байрладаг, генераторууд нь тохирсон бүрхүүлээр хамгаалагддаг УЦС

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.135

Зураг