УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил угсарсан түрэлтэт хоолой


exposed penstock


открытый напорный трубопровод

ил угсарсан түрэлтэт хоолой


open penstock


открытый напорный трубопровод

Зураг