УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил суваг


open canal


открытый канал

ил суваг


open duct


канал

Зураг