УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил залгааст яндант шүүрүүл


open-joint drainage


трубчатый дренаж с открытыми стыками

Зураг