УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил барилгатай УЦС


above ground power station


ГЭС с наземным зданием

Зураг