УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

идэвхт лагийн тунгаагуур


final setting basin


вторичный отстойник

Аэротенк, ариутгах шүүр, агаараар эсэлдүүлэх шүүр зэргээр цэвэршүүлж буй ус орсны дараа түүнээс идэвхт лагийг салгах тунгаагуур.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.132

идэвхт лагийн тунгаагуур


secondary setting basin


вторичный отстойник

Аэротенк, ариутгах шүүр, агаараар эсэлдүүлэх шүүр зэргээр цэвэршүүлж буй ус орсны дараа түүнээс идэвхт лагийг салгах тунгаагуур.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.132

Зураг