УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

идэвхт лагийг исэлдүүлэгч байгууламж


activated sludge regenerating tank


регенератор активного ила

Зураг