УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

идэвхт лаг сэргээгүүр


activated sludge regenerating tank


регенератор активного ила

Буцааж ашиглах идэвхт лагийн шингээх болон эсэлдүүлэх чадварыг сэргээн буй болгох усан сан.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.131

Зураг