УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зөөврийн хоолой


movable pipeline


трубопровод передвижной

зөөврийн хоолой


movable pipeline


трубопровод передвижной

Бороожуулах усалгаа хийх үед усалгаатай талбайд зөөж байрлуулахад зориулсан, угсрах, задлах боломжтой ус дамжуулах хоолой.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.130

Зураг