УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зөөврийн ус шахуургын станци


mobile pumping plant


передвижная насосная станция

Ус дамжуулах уян хоолой (усалгааны шалаанги) болон бороожуулах машинд ус өгөх, эсвэл хатаалтын системийн ус шүүрүүл- цуглуулгын сүлжээнээс ус сорж зайлуулах зорилгоор тодорхой зогсоолуудад шилжин байршиж ажилладаг шахуургын агрегат.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.129

Зураг