УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зөрдөг самбарт (дээвэр маягийн) хавхлагат хаалттай боомт


bear-trap dam


плотина с крышевидным клапанным затвором

Зураг