УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зөвшөөрөгдөхөөс их хэвгийтэй зайлуулах суваг


sloped outlet channel


отводящий канал сверхкритического уклона

Зураг