УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зүүгдмэл шүдний шуудуу


partial cutoff trench


траншея неполного зуба

Зураг