УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зүүгдмэл шон


floating pile


висячая свая

зүүгдмэл шон


friction pile


висячая свая

Зураг