УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зэрэгцээ шпүүнтэн ханыг элсээр дүүргэсэн давалгаа намжаагуур


sand-filled sheet-pile breakwater


волнолом в виде двухрядной шпунтовой стенки с песчаным заполнением

Зураг