УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зэрэгцээ хигээсэн хашлага


needle gate


спицевое заграждение

Зураг